White Tuna

White tuna sushi (2 pieces) or sashimi (3 pieces).

$ 5